Archive for the ‘Maori’ Category

Maori Tattoo on Arm

Posted: 4th January 2012 in Maori

maori-tattoo3

Maori Tattoo

Posted: 4th January 2012 in Maori

maori-tattoo2

Maori Tattoo Design on Chest

Posted: 4th January 2012 in Maori

Maori_Tattoo_Design

Maori Tribal Tattoo

Posted: 4th January 2012 in Maori, Tribal

maori-tribal-tattoo